امپرسیونیسم و سینما

توسط filmfollow

مکتب امپرسیونیسم دریافتگری یا امپرسیونیسم (Impressionism) یک جنبش هنری است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در فرانسه شکل گرفت. این سبک به دلیل داشتن قدرت انعکاس تضاد با سبک‌ های سنتی هنر و قوانین محکم آنها، توانست مطرح شود. پس از آن، نقاشی‌های سبک امپرسیونیسم بین سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۸۸۶ توسط…